Regulamin Konkursu o wieczne …

Regulamin

V Warszawskiego Konkursu Recytatorskiego

O Wieczne Pióro Odkrywcy Poezji

 

NAZWA I ADRESACI KONKURSU

 

Konkurs Recytatorski O WIECZNE PIÓRO ODKRYWCY POEZJI skierowany jest
do uczniów stołecznych i podwarszawskich szkół podstawowych (kl. V-VII)
oraz  klas gimnazjalnych.

 

CELE KONKURSU

 

Celem konkursu jest:

 

 • prezentacja bajek pisanych wierszem,
 • promowanie i rozwijanie młodych talentów,
 • popularyzacja poezji jako innego sposobu spojrzenia na świat,
 • wspieranie talentów recytatorskich, poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów poetyckich,
 • umożliwienie publicznego zaprezentowania się utalentowanym uczniom warszawskich i podwarszawskich szkół,
 • kształtowanie wrażliwości na słowo pisane.

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU

 

 • Organizatorem konkursu jest :

Szkoła Podstawowa nr 395 Rotmistrza Witolda Pileckiego, 

Sierakowskiego 9,  Warszawa

 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w konkursie w wyznaczonym terminie oraz przygotowanie właściwego repertuaru.
 • Zgłoszoną szkołę może reprezentować maksymalnie pięciu uczestników.
 • W przypadku zespołu szkół każdy poziom może reprezentować po pięciu uczniów.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przesłania kart zgłoszeń do organizatora
  w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017 r. do godz. 16.00

wyłącznie drogą mailową na adres: wiecznepioro2017@poczta.fm (Prosimy o zaznaczenie opcji „potwierdzenie odczytu”)

 • Dostarczenie w dniu eliminacji pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku w celach konkursowych.

 

ZASADY PREZENTACJI UTWORÓW

 

 • Uczestnicy konkursu występują w dwóch kategoriach wiekowych:
  – kl. V i VI szkoły podstawowej,
  – kl. VII oraz II i III gimnazjum.
 • Wystąpienie nie może być dłuższe niż 5 minut. Należy zaprezentować jeden lub dwa utwory. Akceptowane są jedynie wiersze prezentowane w całości.
 • Wykonawcy mogą zaprezentować utwory wyłącznie w języku polskim. Dopuszczalne są jednak wiersze przetłumaczone z języków obcych na język polski.
 • Osoby zakwalifikowane do finału prezentują jeden utwór – wiersz prezentowany podczas eliminacji lub można też przygotować nowy materiał.
 • Prezentacja utworów odbędzie się przed jury oraz innymi uczestnikami konkursu.

 

ZASADY OCENY RECYTACJI

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie.
 • W pracach komisji konkursowej wezmą udział specjaliści współpracujący
  z organizatorami.
 • Jury oceniać będzie:
  – dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dostosowanie
  do możliwości wykonawczych uczestnika oraz jego wieku),
  – interpretację utworu,
  – kulturę słowa (dykcja oraz emisja głosu),
  – ogólny wyraz artystyczny,
  – nawiązanie kontaktu z publicznością.
 • Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oraz wytypuje laureatów.
 • Karty oceny recytatora są tajne i dostępne tylko dla członków jury.
 • Jury przygotuje protokół pokonkursowy, który zostanie umieszczony
  na stronie szkoły pilecki.waw.pl

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

 • Konkurs przeprowadzony będzie metodą dwustopniową:
  I  etap – przesłuchania wstępne (24 listopada 2017 r. od godz. 10.00)
  II etap – wyłonienie laureatów (15 grudnia 2017 r.)
 • Zakończeniem konkursu będzie Gala Finałowa, która odbędzie się
  w styczniu 2018r.
 • Do drugiego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych po 15 osób z obu kategorii wiekowych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości finalistów

w zależności od ilości zgłoszeń do konkursu.

 • Harmonogram przesłuchań I etapu konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej SP 395osób zakwalifikowanych w Warszawiedo dnia 21.11.2017 r.
 • Komunikat jury z listą osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej placówki
 1. 1. 12. 2016 o godz. 15.00.

 

NAGRODY DLA LAUREATÓW

 

 • Główną nagrodą Konkursu jest pióro firmy Parker.
 • Przewidziane są dwie nagrody główne – po jednej w obu kategoriach wiekowych.
 • Pozostali laureaci otrzymają inne nagrody rzeczowe.
 • Wszystkim laureatom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury.
 • Nauczyciele przygotowujący młodzież do udziału w Konkursie otrzymają zaświadczenia.
 • Wszelkie pytania mogą Państwo kierować pod nr tel. 511 160 926

lub mail: wiecznepioro2017@interia.pl