Oferta Szkoły Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otwarcie następujących klas:

Jedna klasa 0 czyli oddział przedszkolny – ogólnodostępna, przeznaczona dla dzieci 6-cio letnich objętych obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, które chcą je realizować w szkole.

Trzy klasy pierwsze (1):

klasa ogólnodostępna – przeznaczona dla dzieci 7-letnich, w pierwszej kolejności zamieszkałych w rejonie szkoły, a w miarę posiadania wolnych miejsc, również spoza rejonu;

klasa integracyjna – klasa poza rejonizacją, dla dzieci 7-letnich, w której uczą się zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci posiadające  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w proporcji 15 – 5. W tej klasie pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli. Do najważniejszych celów klasy integracyjnej należą:

¨ stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, w sferze emocjonalno-społecznej, w sferze psychologicznej, w zakresie sprawności manualnej;

¨ wykształcenie u wszystkich dzieci postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, wrażliwości, gotowości służenia pomocą;

¨ przeciwdziałanie istniejącym w społeczeństwie tendencjom do izolacji osób niepełnosprawnych;

¨ zdobycie nowych i cennych doświadczeń i umiejętności;

Dzieci niepełnosprawne, które uczą się w szkołach z pełnosprawnymi rówieśnikami, w większym stopniu rozwijają swoje społeczne i zawodowe umiejętności, które są potrzebne w codziennym życiu. Nauka tej samej klasie jest nie tylko korzystna dla dzieci niepełnosprawnych, ale także dla ich pełnosprawnych kolegów. Pozwala im lepiej rozumieć, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do pełnego uczestnictwa i równości w społeczeństwie. Szkolnictwo integracyjne jest najlepszym i najskuteczniejszym środkiem budowania solidarności między dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich pełnosprawnymi rówieśnikami.

klasa sportowa – klasa poza rejonizacją, dla dzieci które kochają sport. W tej klasie wychowanie fizyczne prowadzone jest w zwiększonej liczbie godzin. Konieczne zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań do uprawiania sportu oraz pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie o oddziału sportowego.

Klasa czwarta (4) – sportowa – dla uczniów uprawiających lub chcących uprawiać sport. Wychowanie fizyczne realizowane jest w wymiarze 10godzin tygodniowo. Do klasy sportowej przyjmowani są kandydaci którzy:

¨ posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (zaświadczenie należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej);

¨ posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego;

¨ uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez odpowiedni związek sportowy (PZPN, PZG).

 

Klasa siódma (7) – sportowa – dla uczniów uprawiających lub chcących uprawiać sport. Warunki przyjęcia takie same jak przedstawione przy klasie czwartej. Ponadto w klasie siódmej rozpoczyna się nauka drugiego języka obcego – proponujemy do wyboru przez kandydata język rosyjski lub język hiszpański.

Mamy również możliwość otwarcia każdej innej klasy szkoły podstawowej, jeżeli zgłosi się odpowiednia ilość uczniów chętnych do nauki w danej klasie.

 

Proponowane dyscypliny sportu, do wyboru, w klasach sportowych to piłka nożnaakrobatyka sportowa.

Czym piłka nożna nie trzeba nikomu wyjaśniać, dlatego przestawiamy kilka słów na temat akrobatyki sportowej, na czym polega, jakie przynosi korzyści.

Akrobatyka sportowa i gimnastyka to najbardziej ogólnorozwojowe dyscypliny sportu. Rozwijają podstawowe zdolności motoryczne dzieci, takie jak siła, wytrzymałość, szybkość i zwinność oraz cechy poboczne: skoczność, zręczność (koordynacja ruchowa) i gibkość. Dyscypliny te rozwijają dzieci zarówno w sferze psychicznej jak i somatycznej, łącząc w sobie elementy piękna ludzkiego ciała oraz mistrzostwa sportowego. Ćwiczenia akrobatyczne i gimnastyczne działają ogólnorozwojowo i wszechstronnie więc oprócz tego, że są samodzielną dyscypliną sportową, są również idealnym przygotowaniem motorycznym dla dzieci do uprawiania różnych dyscyplin.

Co zyskują dzieci dzięki ćwiczeniom gimnastycznym:

¨ wysoką sprawność fizyczną i wszechstronny rozwój organizmu

¨ kształtują piękno i estetykę ruchu

¨ umiejętność prawidłowego poruszania się, a co za tym idzie prawidłową postawę ciała

¨ umiejętność przeżywania wrażeń muzycznych

¨ poczucie równowagi, dobre samopoczucie, radość, wrażliwość

¨ równomierny rozwój wszystkich partii mięśniowych

¨ przygotowanie do różnych form tanecznych

¨ mając kontakt z zajęciami rytmicznymi mają bardziej skoordynowane ruchy i często dzięki temu osiągają lepsze wyniki w nauce